Steeds meer steun voor visie vrijeschoolonderwijs

14-11-2013 De onderwijskwaliteit in Nederland wordt te eenzijdig afgemeten aan de prestaties bij taal en rekenen, zo stelt de Onderwijsraad in het recent verschenen rapport 'Een smalle kijk op onderwijskwaliteit'. De overheid bemoeit zich teveel met de onderwijsinhoud en te weinig met belangrijke thema's als krimp en passend onderwijs. In lijn met de kernwaarden van het vrijeschoolonderwijs, wordt in het rapport het belang van een breder onderwijsperspectief onderstreept, dat verder reikt dan uitsluitend cognitieve aspecten.

'Verschraling onderwijs'

Geert ten Dam, voorzitter van de Onderwijsraad, spreekt in NRC Handelsblad over de "verschraling van het onderwijs", waarbij meetbare doelen de maatstaf zijn geworden voor onderwijskwaliteit. En dat terwijl een nieuwe generatie leerlingen over een grotere bagage moet beschikken om hun weg te kunnen vinden in de samenleving. Volgens Ten Dam is er dan juist behoefte aan creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerking, culturele en morele sensitiviteit, zorgzaamheid en vakmanschap." Daarmee raakt zij direct een aantal aspecten van onderwijs die op vrijescholen gelden als kernwaarden, waarin de persoonlijkheidsontwikkeling een stevige plaats heeft. Zowel in het primair als het voortgezet vrijeschoolonderwijs.

Tweede Kamer zet een streep door de kleutertoets

Het huidige toezicht op de kwaliteit van het onderwijs is sterk eenzijdig cognitief ingericht, waarmee een groot accent ligt op de toetsing. Zo is door de inspectie een (cognitieve) kleutertoets voorgeschreven. Inmiddels heeft de Tweede Kamer deze 'kleutertoets' weggestemd.

Onderwijzen is ook opvoeden

De vrijeschool heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap. De vrijeschool wil in het leven van een kind van betekenis zijn. Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. De vrijeschool wil dat het kind deze kan ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitiviteit, inventiviteit, originaliteit en creativiteit.

Debat over de toekomst van het onderwijs

Eens in de vier jaar maakt de Onderwijsraad de balans op van de ontwikkelingen in het onderwijs in het rapport 'De stand van educatief Nederland'. De Onderwijsraad vraagt daarin om een maatschappelijke visie op wat het onderwijs kinderen moet bijbrengen. Twee onderwijsbestuurders uit het vrijeschoolonderwijs hebben, op uitnodiging van de SLO (Stichting Leerplanontwikkeling Nederland), aan het debat over de toekomst van het Nederlandse basisonderwijs deelgenomen. Daarbij is de nadruk gelegd op het belang van de brede persoonlijkheidsontwikkeling. De Vereniging zal zich ook de komende periode in dit maatschappelijk debat laten horen.

Delen

Login

Voor ouders/verzorgers en medewerkers