Bestuur

Sinds 1 januari 2001 is De Vuurvogel Ede bestuurlijk opgegaan in de Stichting Pallas. Het bestuur van deze stichting treedt op als het bevoegd gezag van De Vuurvogel Ede. Onder dit bestuur vallen 14 vrijescholen. Stichting Pallas heeft als doel de bestuurlijke kwaliteit te versterken, waardoor er op de scholen alle aandacht is voor de zorg voor de kinderen en de verzorging van kwalitatief goed onderwijs.

Het schoolondersteunend bureau van de Stichting Pallas ondersteunt de scholen op het gebied van personeel, financiën, onderwijskwaliteit en huisvesting. De bovenschools directeur van de stichting is integraal manager van de scholen.

De directe betrokkenheid en participatie van ouders en personeel op bestuurlijk niveau is geregeld door de installatie van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Binnen De Vuurvogel Ede draagt de schoolleider, ondersteund door het college, de verantwoordelijkheid voor het beleid en de gang van zaken in de school. De schoolleider valt hiërarchisch onder de bovenschools directeur van de stichting. De medezeggenschapsraad (MR) van de school verzorgt de inspraak en betrokkenheid van ouders en personeel.