Medewerkers

Schoolleiding
De schoolleider is eindverantwoordelijk voor het onderwijs, het personeelsbeleid en de organisatie van de school. Met de schoolleiders van de 14 andere Pallasscholen is onder leiding van de bovenschoolse directeur maandelijks overleg over het gezamenlijk beleid. De schoolleider is eindverantwoordelijk voor de opstelling, besluitvorming en uitvoering van het beleid van De Vuurvogel Ede binnen de kaders van Stichting Pallas. Het onderwijsbeleid wordt ontwikkeld samen met het team van De Vuurvogel Ede.

Klassenleerkrachten / Kleuterleidsters
De klassenleerkracht heeft de verantwoordelijkheid over een groep kinderen, die een combinatieklas vormt. In deze klas verzorgt de klassenleerkracht het periodeonderwijs en de meeste vaklessen. In de kleuterklas verzorgt de kleuterleidster het gehele onderwijs, behalve de euritmielessen. Naast lesgevende taken hebben de leerkrachten ook algemene taken in de organisatie van de school.

Vakleerkrachten
Een aantal vakken wordt door gespecialiseerde leerkrachten gegeven. Momenteel werken er op De Vuurvogel Ede vakleerkrachten voor de volgende vakken: euritmie, handwerken en gymnastiek.

Intern begeleider (IB-er)
De intern begeleider bewaakt en ontwikkelt de leerlingzorg op De Vuurvogel Ede. Zij ondersteunt de leerkrachten in het leerlingvolgsysteem en in de begeleiding van de zorgleerlingen.

Remedial teacher (RT-er)
De remedial teacher observeert en onderzoekt kinderen, stelt handelingsplannen op en voert deze uit.

Onderwijsassistent
Vanuit de zorg voor het jonge kind bij klassenverkleining, zet onze school dagelijks een onderwijsassistent in ten behoeve van de groepsdifferentiatie van de kleuterklas en klas 1/2. De kinderen krijgen zo meer aandacht en kunnen beter op hun eigen niveau werken en geholpen worden. De onderwijsassistent ondersteunt de IB-er en de klassenleerkracht ook door individuele begeleiding van de leerlingen, die buiten de klas aan de leerlingen wordt aangeboden.