MR

Via de medezeggenschapsraad van de Vuurvogel Ede kunnen ouders en leerkrachten invloed uitoefenen op het beleid van de school. De MR bestaat uit twee ouders (de oudergeleding) en twee leerkrachten (personeelsgeleding). Aan dit orgaan wordt het schoolbeleid voorgelegd voor instemming of advies. In het medezeggenschapsreglement staat beschreven welk beleid wordt voorgelegd en welke geleding daarbij advies- of instemmingsrecht heeft. Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor alle Pallas-scholen.