ons onderwijs

Vrijeschool de Vuurvogel is:

  • Een kleinschalige school waar elke leerling gezien wordt;
  • Een school met vrijeschoolonderwijs, toetsen en resultaten;
  • Een school met een duidelijke structuur en veiligheid;
  • Een school waar veel aandacht is de natuur, kunst en cultuur;
  • Een school met onderwijs voor hart, hoofd en handen;
  • Een school waar kinderen daadwerkelijk kunnen worden wie ze zijn!

Leren en genieten

Op vrijeschool de Vuurvogel willen we onze leerlingen zo begeleiden, dat ze datgene, wat zij in aanleg met zich meebrengen, later in hun leven kunnen verwezenlijken.

Door bij de essentie van het kind te komen, helpen wij het kind in zijn ontwikkeling. De vrijeschool streeft naar een ontwikkeling van de verschillende kwaliteiten van een mens. Daarom wordt naast de intellectuele of cognitieve ontwikkeling de emotionele, sociale en kunstzinnige vorming van het kind gestimuleerd. Kennis, kunst, ambacht en beschouwing worden nauw verweven, zodat kennis in een zo breed mogelijk perspectief komt te staan en de kinderen gemotiveerd blijven om te leren.

Op vrijeschool de Vuurvogel wordt de leerstof afgestemd op de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind. Het leren met hoofd, hart en handen en het ontwikkelen van het denken, voelen en willen vormen een natuurlijke samenhang in de evenwichtige leerweg, die het kind aangeboden wordt. Blijvende eigen creativiteit wordt gestimuleerd door levend wordende wetenschap, systematisch oefenen, kunst en beschouwing. Schrijven, lezen en rekenen worden goed aangeleerd en ieder jaar volgens een landelijk volgsysteem getoetst.

Het jonge kind van 4 tot 6 jaar (kleuters)
Iedere schooldag heeft een vast ritme van in- en ontspannend leren. De dagen van de week hebben elk hun eigen kleur met verschillende activiteiten. Het ritme van de seizoenen en jaarfeesten loopt als een rode draad door het jaar. Ritme en regelmaat op school bieden het kind houvast, structuur en vertrouwen. De kinderen leren door nabootsing en beleven.

Het kind van 6 tot 12 jaar (klas 1 tot en met 6)
In elk leerjaar sluit de leerstof aan bij de ontwikkelingsfase van de kinderen. Vooral de vertelstof speelt hierin een belangrijke rol: Sprookjes, fabels en legenden, oude testament, Noorse, Germaanse, Griekse en Romeinse mythologie komen in de achtereenvolgende jaren aan bod. Hier is weer sprake van een duidelijk dag-, week- en jaarritme. Dat is terug te vinden in het periodeonderwijs, de vaklessen en de jaarfeesten.

Periodeonderwijs
Twee uren van de dag volgen de kinderen het zogenaamde periodeonderwijs. Gedurende drie tot vier weken wordt er aan bepaalde leerstof gewerkt: Heemkunde, plant- en dierkunde, weerkunde, mineralogie, natuurkunde en geschiedenis. Het periodeonderwijs biedt de mogelijkheid in een korte periode dieper op de leerstof in te gaan en het geleerde op allerlei manieren te verwerken en te oefenen: denkend, uitbeeldend, belevend, tekenend, schrijvend, boetserend, enz.

Zaakvakken, vaklessen en kunstzinnig onderwijs
Elke ochtend starten de klassen (vanaf klas 1) met  zaakvakken lezen, rekenen en spelling/taal. Verder zijn er vaklessen voor vreemde talen, begrijpend lezen, verkeer, topografie, tekenen, vormtekenen, boetseren, schilderen, handwerken, handenarbeid, muziek, koorzang, gymnastiek en euritmie. Sommige vakken worden door vakleerkrachten gegeven.

Jaarfeesten
Met de jaarfeesten beleven de kinderen het ritme van het jaar en de wisseling van de seizoenen. De feesten zijn ook belangrijk voor de sociale gemeenschap. We vieren de jaarfeesten samen: kinderen, leerkrachten en vaak ouders/verzorgers. De jaarfeesten zijn: Michaël, Sint Maarten, Sint Nicolaas, Advent, Kerstmis, Driekoningen, Maria Lichtmis, Carnaval, Palmpasen, Pasen, Pinksteren en Sint Jan.

Website Vereniging van vrijescholen: Kiezen voor de vrijeschool

De Vereniging van vrijescholen heeft de afgelopen periode gewerkt aan een nieuwe website: www.kiezenvoordevrijeschool.nl.
De website is bedoeld als vertrekpunt/kennismaking voor ouders en belangstellenden die meer willen weten over de vrijeschool. Het is een bundeling van bestaande en nieuwe informatie.

Bezoekers vinden op de site onder meer films met ervaringen van oud-leerlingen en leerkrachten. Dat betreft ook een nieuwe film, waarin leerkrachten in beeld komen en meer laten zien van de vrijeschool in de praktijk. Verder wordt een aantal basisuitgangspunten van de vrijeschool uitgelicht én wordt er aandacht gevraagd voor het ‘werken op de vrijeschool’. Ook is op de website een kaart van Nederland te vinden met alle vrijescholen, waarbij ook de open dagen/informatiebijeenkomsten vermeld zullen worden.

Vrijeschool de Vuurvogel en Stichting Pallas

Vrijeschool de Vuurvogel maakt deel uit van Stichting Pallas. Deze overkoepelende organisatie verzorgt primair onderwijs voor 2200 leerlingen, verdeeld over 14 scholen in Midden en Zuid Nederland. Doelstelling van de stichting is de instandhouding en ontwikkeling van vrijeschoolonderwijs. Lees meer op: Stichting Pallas | Vrijescholen in Midden en Zuid Nederland

Maartje ter Beek is de directeur van de Vuurvogel. Zij is het aanspreekpunt voor ouders/verzorgers met algemene vragen. Er is een team van leerkrachten, zorgkrachten en ondersteunend personeel werkzaam. Daarnaast is er de Medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit ouders en personeel, die het onderling overleg bevordert.

Schoolleiding

De Vuurvogel heeft een schoolleider die het schoolteam aanstuurt en de verantwoordelijkheid draagt voor de voortgang en kwaliteit van het onderwijs. De schoolleider werkt onder leiding en aansturing van de bestuurder (College van Bestuur) die de integrale besturing en eindverantwoordelijkheid heeft binnen de stichting. De bestuurder en de schoolleiders worden ondersteund door de stafmedewerkers op de beleidsgebieden financiën, personeel en onderwijs. Schoolleiders, bestuurder en stafmedewerkers stemmen hun werkzaamheden af in het schoolleidersoverleg.

Stichting Vrienden van Pallas

Stichting Vrienden van Pallas verzamelt middelen ter bevordering van het antroposofisch gedachtengoed in het onderwijs. De stichting wil een bijdrage leveren aan het versterken van de kracht en eigenheid van de scholen, zoals deze onder andere tot uiting komt in de pedagogiek, het kunstzinnig onderwijs, het periodeonderwijs, bewegingsonderwijs & euritmie, het religieus onderwijs en het vieren van de jaarfeesten. Het bestuur wil haar bijdrage leveren middels een transparante, ordentelijke en verantwoorde werkwijze in inning en toedeling van de schenkingen, een en ander passend binnen de ANBI-regeling.

Overige informatie Stichting Pallas

Overige informatie over Stichting Pallas, waaronder de klachtenregeling, klokkenluidersregeling en gegevens over de vertrouwenspersoon is te vinden op Stichting Pallas | Vrijescholen in Midden en Zuid Nederland.

Medewerkers Vrijeschool  de Vuurvogel

SchoolleidingDe schoolleider is eindverantwoordelijk voor het onderwijs, het personeelsbeleid en de organisatie van de school. Met de schoolleiders van de 14 andere Pallasscholen is onder leiding van de bovenschoolse directeur maandelijks overleg over het gezamenlijk beleid. De schoolleider is eindverantwoordelijk voor de opstelling, besluitvorming en uitvoering van het beleid van De Vuurvogel Ede binnen de kaders van Stichting Pallas. Het onderwijsbeleid wordt ontwikkeld samen met het team van De Vuurvogel Ede.

Klassenleerkrachten / Kleuterleidsters
De klassenleerkracht heeft de verantwoordelijkheid over een groep kinderen, die een combinatieklas vormt. In deze klas verzorgt de klassenleerkracht het periodeonderwijs en de meeste vaklessen. In de kleuterklas verzorgt de kleuterleidster het gehele onderwijs, behalve de euritmielessen. Naast lesgevende taken hebben de leerkrachten ook algemene taken in de organisatie van de school.

Vakleerkrachten
Een aantal vakken wordt door gespecialiseerde leerkrachten gegeven. Momenteel werken er op De Vuurvogel Ede vakleerkrachten voor de volgende vakken: euritmie, handwerken en gymnastiek.

Intern begeleider (IB-er)
De intern begeleider bewaakt en ontwikkelt de leerlingzorg op De Vuurvogel Ede. Zij ondersteunt de leerkrachten in het leerlingvolgsysteem en in de begeleiding van de zorgleerlingen.

Remedial teacher (RT-er)
De remedial teacher observeert en onderzoekt kinderen, stelt handelingsplannen op en voert deze uit.

Onderwijsassistent
Vanuit de zorg voor het jonge kind bij klassenverkleining, zet onze school dagelijks een onderwijsassistent in ten behoeve van de groepsdifferentiatie van de kleuterklas en klas 1/2. De kinderen krijgen zo meer aandacht en kunnen beter op hun eigen niveau werken en geholpen worden. De onderwijsassistent ondersteunt de IB-er en de klassenleerkracht ook door individuele begeleiding van de leerlingen, die buiten de klas aan de leerlingen wordt aangeboden.

Bestuur

Sinds 1 januari 2001 is De Vuurvogel Ede bestuurlijk opgegaan in de Stichting Pallas. Het bestuur van deze stichting treedt op als het bevoegd gezag van De Vuurvogel Ede. Onder dit bestuur vallen 14 vrijescholen. Stichting Pallas heeft als doel de bestuurlijke kwaliteit te versterken, waardoor er op de scholen alle aandacht is voor de zorg voor de kinderen en de verzorging van kwalitatief goed onderwijs.

Het schoolondersteunend bureau van de Stichting Pallas ondersteunt de scholen op het gebied van personeel, financiën, onderwijskwaliteit en huisvesting. De bovenschools directeur van de stichting is integraal manager van de scholen.

De directe betrokkenheid en participatie van ouders en personeel op bestuurlijk niveau is geregeld door de installatie van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Binnen De Vuurvogel Ede draagt de schoolleider, ondersteund door het college, de verantwoordelijkheid voor het beleid en de gang van zaken in de school. De schoolleider valt hiërarchisch onder de bovenschools directeur van de stichting. De medezeggenschapsraad (MR) van de school verzorgt de inspraak en betrokkenheid van ouders en personeel.

MR

Via de medezeggenschapsraad van de Vuurvogel Ede kunnen ouders en leerkrachten invloed uitoefenen op het beleid van de school. De MR bestaat uit twee ouders (de oudergeleding) en twee leerkrachten (personeelsgeleding). Aan dit orgaan wordt het schoolbeleid voorgelegd voor instemming of advies. In het medezeggenschapsreglement staat beschreven welk beleid wordt voorgelegd en welke geleding daarbij advies- of instemmingsrecht heeft. Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor alle Pallas-scholen.