ons onderwijs

klaslokaal
klaslokaal
ONS ONDERWIJS

Onze school is een kleine, intieme basisschool waar vrijeschoolonderwijs wordt gegeven. We zijn een school met ongeveer 145 leerlingen en hebben 2 kleuterklassen en 5 onderbouwklassen.

De vrijeschool is een inspirerende basisschool die leerlingen uitdaagt met een rijk onderwijsaanbod, zodat ze kunnen opgroeien tot vrije, zelfstandige volwassenen. De vrijeschool streeft naar een ontwikkeling van de verschillende kwaliteiten van de leerlingen. Daarom wordt naast de intellectuele of cognitieve ontwikkeling de emotionele, sociale en kunstzinnige vorming van het kind gestimuleerd. Leerlingen worden aangesproken op hun hoofd, hart en handen, waardoor ze zich kunnen vormen in hun denken, voelen en willen. De leerlingen ontwikkelen een grote interesse in de wereld waarin we leven, een gezonde moraliteit en wil tot zelfontplooiing. 

Op school worden veel jaarfeesten gevierd en verhalen van over de hele wereld verteld. Eerbied, verwondering en bewondering voor alles wat is en leeft, wordt door de leerkrachten aan de kinderen voorgeleefd. 

KLEUTERS

Kleuters (groep 1 en 2) ontwikkelen spelenderwijs de beste basis voor het leren en voor het leven. Aan de hand van spelen, verhalen, liedjes, sprookjes, spelletjes, rijmpjes leren de kleuters de wereld kennen. De kleuter leert voor een groot deel door zijn natuurlijke drang tot nabootsing. Dat wat de kleuterjuf als vanzelfsprekend doet, bootsen de kinderen in hun vrije spel na.

 

Herhaling, ritme en regelmaat bieden de kleuter houvast en wekken vertrouwen. Verhaaltjes, vingerspelletjes, liedjes en de vele vaste rituelen in de klas worden vaak herhaald. De kleuter geniet als hij al weet wat er komen gaat.
Zo heeft de dag een vast ritme in de kleuterklas; net als de week en de seizoenen met de daarmee verbonden jaarfeesten.
Hiermee wordt een basis gelegd waarop de kleuter straks tot een actief lerend schoolkind kan uitgroeien.

 

De kleuters spelen (binnen en buiten), tekenen, schilderen, handwerken, knutselen en bakken zelf brood, en ondertussen leren ze heel veel. Middels de seizoentafels wordt de natuur naar binnen gehaald en het ritme van het jaar beleefd. De sfeer in de klassen is warm en geborgen zodat ieder kind zich er prettig en veilig voelt.

KLAS 1-6

Op de vrijeschool is onderscheid tussen de kleuterklassen en klas 1 t/m 6 (groep 3 t/m8). Van spelend leren gaan de kinderen “echt” leren. De overgang van de kleuterklas naar klas één is dan ook iets heel bijzonders waar veel aandacht aan wordt besteed.

Naast de zaakvakken rekenen, taal en lezen krijgen de leerlingen elke dag periodeonderwijs. Gedurende drie tot vier weken wordt er aan een bepaalde leerstof gewerkt: heemkunde, geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, rekenen, toneel etc. Het periodeonderwijs biedt de mogelijkheid dieper op de leerstof in te gaan en het geleerde op allerlei manieren te verwerken en te oefenen: uitbeeldend, tekenend, schrijvend, boetserend.
Daarna worden de andere vakken aangeboden zoals Engels, muziek, handwerken, gym, schilderen, tekenen, euritmie en tuinbouw.

Ook worden er veel verhalen verteld in de klassen die aansluiten bij de ontwikkelingsfase van de leerlingen. In deze vertelstof zien we de geschiedenis van de mensheid weerspiegeld, die elk kind in versneld tempo opnieuw doormaakt.

1e klas sprookjes
2e klas fabels en legenden
3e klas Oude Testament
4e klas Noorse en Germaanse mythologie
5e klas Griekse mythologie en de geschiedenis van de oude culturen.
6e klas Romeinse mythologie en Romeinse cultuurgeschiedenis, middeleeuwse geschiedenis.

Net als in de peuter- en kleuterklassen is er sprake van een duidelijk dag-. week- en jaarritme. Dat is terug te vinden in het onderwijs zelf, de vaklessen en de jaarfeesten.

ORGANISATIE

Bestuur

De Vuurvogel valt onder het bestuur van de Stichting Pallas

Stichting Pallas
Stichting Pallas bestaat sinds 2001 en verenigt 17 vrijescholen voor basisonderwijs in Midden en Zuid-Nederland. Centraal in het onderwijs staan de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Het bestuursbureau van Pallas is gevestigd in Uden. Voor meer informatie over Stichting Pallas: Stichting Pallas | Vrijescholen in Midden en Zuid Nederland

Schoolleiding
De Vuurvogel heeft een schoolleider die het schoolteam aanstuurt en de verantwoordelijkheid draagt voor de voortgang en kwaliteit van het onderwijs. De schoolleider werkt onder leiding en aansturing van de bestuurder (College van Bestuur) die de integrale besturing en eindverantwoordelijkheid heeft binnen de stichting. De bestuurder en de schoolleiders worden ondersteund door de stafmedewerkers op de beleidsgebieden financiën, personeel en onderwijs. Schoolleiders, bestuurder en stafmedewerkers stemmen hun werkzaamheden af in het schoolleidersoverleg.

Stichting Vrienden van Pallas
Stichting Vrienden van Pallas verzamelt middelen ter bevordering van het antroposofisch gedachtengoed in het onderwijs. De stichting wil een bijdrage leveren aan het versterken van de kracht en eigenheid van de scholen, zoals deze onder andere tot uiting komt in de pedagogiek, het kunstzinnig onderwijs, het periodeonderwijs, bewegingsonderwijs & euritmie, het religieus onderwijs en het vieren van de jaarfeesten. Het bestuur wil haar bijdrage leveren middels een transparante, ordentelijke en verantwoorde werkwijze in inning en toedeling van de schenkingen, een en ander passend binnen de ANBI-regeling.

Overige informatie Stichting Pallas
Overige informatie over Stichting Pallas, waaronder de klachtenregeling, klokkenluidersregeling en gegevens over de vertrouwenspersoon is te vinden op Stichting Pallas | Vrijescholen in Midden en Zuid-Nederland.

 

TEAM en MR

De Vuurvogel heeft een bevlogen team en een betrokken MR.

Ons team bestaat uit 3 kleuterleidsters, 7 klassenleerkrachten, een vakdocent handwerken, een remedial teacher, een intern begeleider, een administratrice, een onderwijsassistent, een concierge en een schoolleider.

Klassenleerkrachten/Kleuterleidsters
De klassenleerkracht heeft de verantwoordelijkheid over een groep leerlingen, die een combinatieklas vormt. Naast lesgevende taken hebben de leerkrachten ook algemene taken in de organisatie van de school.

Vakleerkrachten
Een aantal vakken wordt door gespecialiseerde leerkrachten gegeven.

Intern begeleider
De intern begeleider is zorg coördinator, houdt de kwaliteit van het onderwijs in de gaten en ondersteunt de leerkrachten onderwijskundig.

Remedial teacher
De remedial teacher ondersteunt de IB-er en de klassenleerkracht door individuele begeleiding van de leerlingen, die buiten de klas aan de leerlingen wordt aangeboden. Ook kinderen met dyslexie, dyscalculie krijgen extra hulp van de remedial teacher.

Onderwijsassistent
De onderwijsassistent helpt in de klassen en ondersteunt de leerkracht.

Schoolleiding
De schoolleider is eindverantwoordelijk voor het onderwijs, het personeelsbeleid en de organisatie van de school.

MR

Via de medezeggenschapsraad van de Vuurvogel kunnen ouders en leerkrachten invloed uitoefenen op het beleid van de school.

De MR bestaat uit twee ouders (de oudergeleding) en twee leerkrachten (personeelsgeleding). Aan dit orgaan wordt het schoolbeleid voorgelegd voor instemming of advies. In het medezeggenschapsreglement staat beschreven welk beleid wordt voorgelegd en welke geleding daarbij advies- of instemmingsrecht heeft. Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor alle Pallas-scholen.

JAARFEESTEN

In het vrijeschoolonderwijs zijn de jaarfeesten terugkerende hoogtepunten in het schooljaar. Met de jaarfeesten beleven we het ritme van het jaar en de wisseling van de seizoenen. De vrijeschool hecht aan de wijsheid van de natuur. Door het vieren van jaarfeesten worden kinderen zich bewust van het jaarverloop en stimuleren we verbondenheid met de natuur. De feesten zijn ook belangrijk voor de sociale gemeenschap. We vieren de jaarfeesten samen: leerlingen, leerkrachten en vaak ook met ouders/verzorgers.  Wij leven naar de feesten toe door er verhalen over te vertellen, erover te knutselen, te tekenen, te zingen. 

 

De jaarfeesten zijn: Michaël, Sint Maarten, Sint Nicolaas, Advent, Sint Lucia, Kerstmis, Driekoningen, Maria Lichtmis, Carnaval, Palmpasen, Pasen, Pinksteren en Sint Jan. 

 

Meer informatie is te vinden op https://www.zonnejaar.nl

 

Liedjes voor rondom de jaarfeesten https://www.vrijeschoolliederen.nl

VOORTGEZET ONDERWIJS
Wanneer de leerlingen bij ons na klas 6 (groep 8 ) uitstromen, hebben zij alle vaardigheden om aansluiting te vinden op het voortgezet onderwijs in Ede en omstreken. Wij zorgen voor een goede overdracht naar het middelbaaronderwijs.  Er wordt vrijeschoolonderwijs gegeven op basisscholen maar ook op het middelbaaronderwijs. Een deel van onze leerlingen gaat daarom ook naar de “bovenbouw” van het vrijeschoolonderwijs in Nijmegen: Het Karel de Grote College, of Arnhem: Leerpark Arnhem  . Op de bovenbouw kunnen de leerlingen VMBO-, HAVO- of VWO-examen doen.